Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 613 46 19, 623 36 98 , fax. 22 623 36 93
 • Data zamieszczenia: 2020-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 613 46 19, 623 36 98, fax. 22 623 36 93
  REGON: 18046000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rozpakowanie sprzętu, podłączenie do mediów, instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie oraz serwis gwarancyjny ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia, obejmującego 9 części asortymentowych, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, a szczegółową specyfikację poszczególnych części i warunki gwarancji – Załączniki od. 1.1 do 1.9 do SIWZ, (stanowiące osobne pliki dla poszczególnych części zamówienia). Dodatkowo Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej (BIP – zamówienia publiczne), osobne pliki zawierające wyniki testów Benchmarks dla CPU (PassMark - CPU Mark) i GPU (PassMark - G3D Mark) z dnia 25.03.2020 r. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: a) do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania, b) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek na zasadach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz szczegółowej specyfikacji poszczególnych Części i Warunków gwarancji zawartych w Załącznikach od. 1.1 do 1.9 do SIWZ, c) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiając zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie, d) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych, e) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model wyspecyfikowanego sprzętu oraz inne parametry wymagane w szczegółowej specyfikacji technicznej. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych od wyspecyfikowanych, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia muszą spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów Wykonawca powinien dostarczyć razem ze sprzętem, wraz z oświadczeniem o ich zgodności z oryginałem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak np. instrukcja obsługi, gwarancja, deklaracja zgodności ze wszystkimi niezbędnymi dyrektywami (np. CE) i normami oraz wymagane nośniki z oprogramowaniem. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu o lepszych parametrach), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach