Przetargi.pl
Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, zwijalnych akrylowych..

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 355 33 17 , fax. 18 355 33 07
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach
  ul. Węgierska 21 21
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 18 355 33 17, fax. 18 355 33 07
  REGON: 00030861400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorlice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, zwijalnych akrylowych..
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1. - Soczewki akrylowe hydrofobowe wewnatrzgałkowe, tylnokomorowe, jednoczęściowe o średnicy optycznej 6,0 mm, w ilości 400 sztuk. - Soczewki akrylowe hydrofobowe wewnatrzgałkowe, tylnokomorowe asferyczne, jednoczęściowe o średnicy optycznej 6,0 mm - 30 sztuk Zadanie nr 2. - Soczewki akrylowe hydrofilne wewnatrzgałkowe, tylnokomorowe, jednoczęściowe, asferyczne, o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie, o średnicy optycznej 5,6 - 5,8 mm, w ilości 700 sztuk. Zadanie nr 3. 1. Soczewki akrylowe hydrofilne wewnatrzgałkowe, tylnokomorowe, jednoczęściowe o angulacji 0%, w ilości 500 sztuk. 2. Soczewki akrylowe hydrofilne wewnatrzgałkowe, tylnokomorowe, jednoczęściowe dyfrakcyjne o angulacji 0%, w ilości 2 sztuk. Zadanie nr 4. 1. Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna, pokryta heparyną, w ilości 250 sztuk, 2. Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa, zwijalna, hydrofilna, sferyczna o naturalnym kolorze żółtym, pokryta heparyną, w ilości 250 sztuk. W celu umożliwienia płynnej realizacji zabiegów operacyjnych wymagane jest utworzenie banku soczewek w siedzibie Zamawiającego - Oddział Okulistyczny o wielkości 10% udzielonego zamówienia .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337311107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.gorlice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach