Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w części Małobądza i Krzykawy w Gminie Bolesław

Gmina Bolesław ogłasza przetarg

 • Adres: 32-329 Bolesław, ul. Główna 58
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 642-45-01, 642-40-71 , fax. (032) 642 48 01
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bolesław
  ul. Główna 58 58
  32-329 Bolesław, woj. małopolskie
  tel. 032 642-45-01, 642-40-71, fax. (032) 642 48 01
  REGON: 27625788300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaboleslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w części Małobądza i Krzykawy w Gminie Bolesław
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD, dwuściennych o średnicach: - ? 250 mm o długości L = 1 248,5,00 m - ? 200 mm o długości L = 758,00 m - ? 160 mm o długości L = 252,00 m Kanały z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji. Zamówienie obejmuje wykonanie 101 szt. studni w tym: - ? 1000 - 69 szt. - ? 500 - 32 szt. Pod włazy 4 szt. studzienek, znajdujących się poniżej studzienki rozprężnej, przewidziano filtry dezodorujące (20szt.) Sieć wyposażona w studnie włazowe DN 1000 oraz 500 zgodnie z PN-EN 13598-2 i PN-EN 476 zabezpieczone przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5 m słupa wody gruntowej. Podstawa studni płaska odporna na odkształcenia. Wysokość spocznika 1/1D. W projekcie przewidziano ułożenie rurociągów w większości w drodze asfaltowej. Roboty drogowe obejmują frezowanie warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi oraz rozbiórkę warstwy wiążącej oraz podbudowy na szerokości wykopu. Odtworzenie warstwy wiążącej oraz podbudowy przewidziano na szerokości wykopu natomiast warstwy ścieralnej na całej szerokości drogi. b) wykonanie projektu organizacji ruchu, c) wykonanie oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z projektem organizacji ruchu, d) opracowanie dokumentacji powykonawczej przy pomocy kamery przemysłowej z podaniem pomierzonego profilu podłużnego rurociągu + płyta CD, e) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z klauzulą z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej wraz ze szkicem - 4 szt. + płyta CD - 1 szt. f) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - przedmiar robót, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - dokumentacja projektowa, - stanowiące załączniki nr 7-22 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 60 000,00 (sześćdziesiąt tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaboleslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach