Przetargi.pl
Dostawa skanera laserowego

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2787111, 12 2787132 , fax. 12 2787110
 • Data zamieszczenia: 2015-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 2787111, 12 2787132, fax. 12 2787110
  REGON: 00004168300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Górnictwo Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa skanera laserowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą 1 sztuki fabrycznie nowego skanera laserowego 3D. 2. Dostarczony skaner laserowy 3D winien posiadać następujące parametry techniczne: 1) pomiar odległości fazowy, 2) prędkość skanowania ponad 1 mil pkt/s, 3) zasięg skanowania co najmniej 150 m, 4) laser bezpieczny dla oka ludzkiego (klasa 1), 5) dwa porty USB wraz z nośnikami pamięci USB, zabudowane w skanerze pyłoi wodoodporne, 6) klasę szczelności co najmniej IP 53, 7) zintegrowany i skalibrowany aparat fotograficzny w technologii HDR dla wykonywania zdjęć sferycznych co najmniej 80 Megapikseli, 8) wykonywanie zdjęć sferycznych w ciemności, 9) wykonywanie skanowania profilowego, 10) zasięg skanowania w poziomie 360o i 320o w pionie, 11) dwuletnią gwarancję na skaner (wszystkie podzespoły), 12) dwie baterie dedykowane do skanera, 13) ładowarkę do baterii, 14) spodarkę, 15) walizkę transportową, 16) zestaw tarcz co najmniej 6 szt. do nawiązań precyzyjnych, 17) instrukcję obsługi w języku polskim, 18) pamięć wewnętrzna co najmniej 64 GB, 19) rozdzielczość pionowa i pozioma kąta do 3 (sekund stopniowych). 3. Podstawowe dane dotyczące oprogramowania: 1) możliwość automatycznej rejestracji skanów bez targetów (chmura do chmury lub płaszczyzna do płaszczyzny), 2) funkcja rachunku wyrównawczego do rejestracji skanów, 3) automatyczne kolorowanie skanów, 4) generowanie ortoskanów, 5) tworzenie materiałów multimedialnych, 6) funkcja do opracowania skanowania profilowego (kinematycznego), 7) tworzenie zewnętrznych linków w skanach, 8) filtracja efektu lustra. 4 Usługi instalacyjne i szkoleniowe. 4.1. W ramach wykonania usługi instalacyjnej Wykonawca: 1) przeprowadzi instalację oprogramowania, uruchomienie, testowanie poprawności działania skanera laserowego 3D oraz dostarczy kalibrację potwierdzoną wydaniem stosownego certyfikatu kalibracji. Certyfikat kalibracji winien zostać wydany zgodnie z ustalonymi normami producenta urządzenia, zaświadczać, że procedury testowe są zgodne ze standardami krajowymi lub międzynarodowymi, a także zawierać wartości odchyleń standardowych. 2) przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi skanera laserowego 3D w języku polskim, 4.2. W ramach wykonania usługi szkoleniowej Wykonawca przeprowadzi: 1) szkolenie podstawowe z obsługi skanera laserowego 3D i oprogramowania, dla 5 osób wskazanych przez Zamawiającego - co najmniej 6 godzin szkolenia. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. 2) szkolenie zaawansowane z obsługi skanera laserowego 3D i oprogramowania dla 2 osób wskazanych przez Zamawiającego - co najmniej 12 godzin szkolenia. 5 Gwarancja 1) Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji na dostarczony skaner laserowy 3D wraz z oprogramowaniem, licząc od daty dokonania odbioru przez Zamawiającego. 2) Serwis w ramach gwarancji świadczony będzie w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania usług serwisowych poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przetransportuje urządzenia do miejsca wykonania usług serwisowych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z dokonywanym transportem. 3) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności serwisowych najpóźniej w trzecim dniu roboczym, licząc od daty przekazania zgłoszenia awarii przez Zamawiającego (czas reakcji) oraz do usunięcia awarii najpóźniej w terminie do 14 dni, licząc od daty przekazania zgłoszenia awarii. Jeżeli Wykonawca nie usunie awarii w powyższym terminie, w ramach świadczonej gwarancji, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu urządzenie zastępczego na okres od 15 dnia od daty przekazania zgłoszenia awarii do czasu usunięcia awarii. 4) Zgłoszenia awarii będą przekazywane na adres poczty elektronicznej i faksem. 5) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego dwóch usług kalibracji skanera laserowego 3D, potwierdzoną wydaniem stosownego certyfikatu kalibracji zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 1 pkt 1 zd. 2 wzoru umowy. Pierwsza usługa kalibracji zostanie wykonana na koniec pierwszego roku eksploatacji skanera,licząc od daty odbioru. Druga usługa kalibracji zostanie wykonana na koniec drugiego roku eksploatacji skanera, licząc od daty odbioru. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może pisemnie zlecić wykonanie kalibracji w innym terminie. Wykonawca zobowiązany jest dokonać kalibracji w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zlecenia. 6) W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług wsparcia do oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń). 7) Usługi wsparcia świadczone będą przez Wykonawcę telefonicznie, mailowo lub na stronie internetowej. 8) W ramach usług wsparcia Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń) do najnowszej wersji uwzględniającej współpracę z ukazującymi się na rynku nowymi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi. 6. Warunki dostawy skanera laserowego 6.1. Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt skaner laserowy do siedziby Zamawiającego, w dni robocze, w godzinach od 6.00 - 14.00. 6.2. Wykonanie usług instalacyjnych i szkoleniowych nastąpi w dni robocze, w godzinach od 6.00 - 14.00. 6.3. W terminie do 3 dni, licząc od daty zawarcie umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w formie pisemnej planowany harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, w którym określi datę dostawy skanera oraz daty realizacji usług instalacyjnych i szkoleniowych. 6.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1) szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia; 2) szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia i jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 5 000 ,00 zł należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XV pkt 2 specyfikacji 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Oddział w Wieliczce Konto: 75124047481111000048778501, z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2015/TM/29 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli Wieliczka S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli Wieliczka S.A. przed upływem terminu składania ofert określonym w części XV pkt 2 specyfikacji. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kopalniawieliczka.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach