Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego ręcznego skanera światła strukturalnego 3D z oprogramowaniem, dla Zespołu sal wielofunkcyjnych w kompleksie budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zlokalizowanych przy pl. Jana Matejki 13, ul. Paderewskiego oraz ul. Basztowej 18 w Krakowie, w ramach projektu pod nazwą : Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w ramach działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-157 Kraków, Plac Matejki 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2992041 , fax. 12 4226566
 • Data zamieszczenia: 2014-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  Plac Matejki 13 13
  31-157 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2992041, fax. 12 4226566
  REGON: 00027578300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego ręcznego skanera światła strukturalnego 3D z oprogramowaniem, dla Zespołu sal wielofunkcyjnych w kompleksie budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zlokalizowanych przy pl. Jana Matejki 13, ul. Paderewskiego oraz ul. Basztowej 18 w Krakowie, w ramach projektu pod nazwą : Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w ramach działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa fabrycznie nowego ręcznego skanera światła strukturalnego 3D z oprogramowaniem, dla Zespołu sal wielofunkcyjnych w kompleksie budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zlokalizowanych przy pl. Jana Matejki 13, ul. Paderewskiego oraz ul. Basztowej 18 w Krakowie, w ramach projektu pod nazwą : Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w ramach działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do specyfikacji. Ilość - 1 sztuka. 2. Opis innych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia : 2.1. Szkolenie : a) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia w ramach złożonej oferty cenowej (3 osoby). b) Szkolenie odbędzie się w dniu uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 2.2. Gwarancja : a) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. b) Termin gwarancji biegnie od dnia odbioru przez Zamawiającego urządzenia, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. c) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad, usterek lub awarii urządzenia Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. d) Przy odbiorze urządzenia na podstawie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji. e) Wykonawca zapewni nieograniczoną konsultację techniczną - telefoniczną i e-mailową w okresie gwarancji oraz bezpłatne wsparcie telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej po upływie gwarancji. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej : a) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie urządzenia lub jego części - należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem funkcjonalnym oraz o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych). W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. b) Za równoważny, pod względem funkcjonalnym, technicznym i użytkowym, w stosunku do wskazanego urządzenia, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę urządzenie, które posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie, a także takie możliwości funkcjonalne i parametry techniczne co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia urządzenie o podanych parametrach referencyjnych. c) Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale VII pkt. V specyfikacji. 2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 800,00 zł (słownie : osiemset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.asp.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach