Przetargi.pl
Dostawa serwera, komputerów, drukarek i notebooka

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód ogłasza przetarg

 • Adres: 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 2531500 , fax. 042 6762945
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
  ul. Częstochowska 40/52 40/52
  93-121 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 2531500, fax. 042 6762945
  REGON: 47229783300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.lodz-wschod.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwera, komputerów, drukarek i notebooka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu informatycznego: Serwer - 1 szt. Typ procesora - czterordzeniowy zgodny z x86 64-bit Częstotliwość procesora - 2,8 GHz Liczba procesorów - 2 Wewnętrzna pamięć podręczna - 8 MB pamięci L3 Pamięć RAM - 48 GB z możliwością rozbudowy do 192 GB Rodzaj pamięci - DDR3 Dysk twardy - 8 x SAS 72 GB, 15k rpm Kontroler dysku twardego - wbudowany z pamięcią 512 MB Napęd DVD Slimline Typ obudowy - 2U stelażowa Interfejs sieciowy - 4 wbudowane wielofunkcyjne gigabitowe karty sieciowe Zewnętrzne porty - porty USB 2.0 min. 4; porty sieciowe RJ-45 min. 4; VGA min. 2 (1 z przodu obudowy) Gniazda rozszerzeń - min. 2 x PCI-E x8, min. 1 x PCI-E x16, Zasilacz - redundantny Obsługiwane systemy operacyjne - SuSE Linux Enterprise Server z oprogramowaniem Xen, Red Hat Enterprise Linux, Novell NetWare, Sun Solaris Intel Platform Edition, Microsoft Windows Server 2003, oprogramowanie do wirtualizacji VMware Standardy - ACPI 2.0, zgodny ze standardem PCIE 1.0a, obsługa protokołu PXE, obsługa funkcji WOL, obsługa trybu Physical Address Extension (PAE), certyfikaty Microsoft Logo, obsługa standardu USB 2.0 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło wymagane do włączenia zasilania, hasło klawiatury, uaktywnianie/dezaktywacja zewnętrznego portu USB, tryb serwera sieciowego, kontrola interfejsu szeregowego, hasło administratora, wymienny napęd CD-ROM lub DVD, zintegrowana, zdalna konsola iLO, HP Systems Insight Manager Łatwość serwisowania - beznarzędziowy dostęp do wnętrza serwera, beznarzędziowa obsługa System operacyjny - brak Gwarancja - min. 3 lata na części, min. 3 lata na robociznę, min. trzyletnia pomoc techniczna w miejscu instalacji użytkowania sprzętu, czas reakcji max. 4 godziny od zgłoszenia awarii Wykonawca wykona na dostarczonym sprzęcie instalację oraz konfigurację systemu operacyjnego SuSE Linux Enterprise Server zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, która obejmować będzie: wykonanie wirutalizacji serwera, integrację z systemem backupu będącym w posiadaniu Zamawiającego. przygotowanie polityki kopii bezpieczeństwa i przywracania danych serwera (backup/recovery) przygotowanie polityki przywracania stanu serwera z kopii bezpieczeństwa po awarii serwera (disaster recovery backup) rekonfiguracja urządzeń ochrony sieci w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa serwera i pełna dokumentacja wprowadzonych zmian Dostarczony serwer musi być fabrycznie nowy. Zamawiający nie dopuszcza zmian w konfiguracji producenta. Wszystkie opcje dodatkowe instalowane w serwerze muszą być sygnowane logo producenta serwera oraz posiadać numer katalogowy producenta serwera. Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta serwera, że zaoferowany sprzęt pochodzi z polskiego kanału dystrybucyjnego. Komputer - 2 szt. Typ procesora - czterordzeniowy zgodny z x86 64-bit Liczba procesorów - 1 Wewnętrzna pamięć podręczna - 8 MB pamięci L2 Częstotliwość procesora - min. 2,66 GHz Pamięć RAM - min. 3 GB Rodzaj pamięci - DDR3 Dysk twardy - min. 320 GB SATA Karta graficzna - zewnętrzna, pamięć min. 256 MB, max. rozdzielczość 2560 x 1600 System operacyjny - Microsoft Windows Vista Business PL z możliwością zmiany na Microsoft Windows XP Professional PL Obsługiwane technologie - wirtualizacja sprzętowa, execute diable bit, speedstep, demand based switching, turbo boost, hyper-threading Gwarancja - min. 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu, czas reakcji max. 4 godziny od zgłoszenia awarii Kolorowa drukarka laserowa - 2 szt. Rozmiar papieru - A4 Rozdzielczość w pionie (mono/kolor) - min. 600 dpi Rozdzielczość w poziomie (mono/kolor) - min. 600 dpi Obsługiwane języki drukarek - PCL 5c, PCL 6 Emulacje - PostScript Level 3, PDF Maksymalna szybkość druku (mono/kolor) - min. 25 str./min. Wydajność - min. 80000 str./mies. Drukowanie dwustronne - automatyczne Drukowanie sieciowe - wbudowany serwer wydruku zgodny z IPP Złącza zewnętrzne - USB 2.0, Parallel, RJ-45 Zainstalowana pamięć - min. 256 MB z możliwością rozbudowy do min. 512 MB Podajnik papieru - min. 500 arkuszy Tacka odbiorcza - min. 500 arkuszy Gwarancja - min. 3 lata w miejscu użytkowania sprzętu na części i robociznę Notebook - 1 szt. Wyświetlacz - 10 cali Klawiatura - min. 90% Wbudowana kamera internetowa Pamięć RAM - min. 1 GB z możliwością rozszerzenia do min. 2 GB Dysk twardy - min. 160 GB Interfejsy sieciowe - Ethernet (10/100/1000), WiFi, Bluetooth Gniazda urządzeń dodatkowych - min. 1 gniazdo na kartę ExpressCard/54, 1 gniazdo na kartę Secure Digital (SD) Zewnętrzne porty - min. 2 porty USB 2.0, VGA, wejście mikrofonu stereo, wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, RJ-45 System operacyjny - SuSE Linux Enterprise Desktop Gwarancja - min. 3 lata
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302600009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli: a)Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego - art 22 ust. 1 pkt 1 u. pzp. b)Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej pięć dostaw sprzętu komputerowego odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia - art. 22 ust. 1 pkt 2 u. pzp c)Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada zdolność kredytową na poziomie co najmniej 100.000 zł - art. 22 ust. 1 pkt 3 u. pzp. d)w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - art.22 ust.1 pkt 4. u pzp. 3.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów według formuły (spełnia - nie spełnia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą i formularzem cenowym: a)oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz 177 z późn. zm.) - załącznik nr 1 b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.lodz-wschod.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną