Przetargi.pl
Dostawa serwera do rozbudowy systemu wirtualizacyjnego wraz z urządzeniami niezbędnymi do wdrożenia i eksploatacji w modernizowanym środowisku informatycznym w Radio PiK S.A.

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 85006 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 327-41-41 3274156 , fax. 523 456 013
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio Pomorza i Kujaw" S.A.
  ul. Gdańska
  85006 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 327-41-41 3274156, fax. 523 456 013
  REGON: 9044980400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radiopik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: osoba prawna o której mowa w art. 3. ust. 1. pkt. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa serwera do rozbudowy systemu wirtualizacyjnego wraz z urządzeniami niezbędnymi do wdrożenia i eksploatacji w modernizowanym środowisku informatycznym w Radio PiK S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera do rozbudowy systemu wirtualizacyjnego wraz z urządzeniami niezbędnymi do wdrożenia i eksploatacji w modernizowanym środowisku informatycznym w Radio PiK S.A.. W szczególności zamówienie dotyczy dostawy urządzeń, instalacji i konfiguracji serwera na bazie systemu wirtualizacyjnego, systemu backupowego Veeam Availability Suite Enterprise Plus, systemu operacyjnego dla serwerów wirtualnych w wersji Windows Server 2012R2 Data Center dostarczonego przez Zamawiającego. Zamawiający tym sposobem zamierza polepszyć bezpieczeństwo oraz wydajność swojego systemu informatycznego. Z uwagi na znaczenie danych przetwarzanych w systemach informatycznych Zamawiającego wymaga się, aby zastosowano rozwiązania zapewniające możliwie największą niezawodność systemu (poprzez redundancję urządzeń lub komponentów składowych) i odpowiednią wydajność. W dostarczonym przez Wykonawcę sprzęcie powinna być zachowana redundancja kluczowych elementów wg zasady „no single point of failure” (bez pojedynczego punktu awarii). Zamawiający oczekuje zminimalizowania ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji oraz zapewnienia na akceptowalnym poziomie bezpieczeństwa funkcjonowania i utrzymanie pracujących systemów informatycznych. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z potrzebami i wymogami Zamawiającego. 2. Wszystkie dostarczane urządzenia i ich komponenty muszą być fabrycznie nowe, fabrycznie zapakowane przez producenta oraz nieużywane wcześniej w innych projektach. Dostarczany sprzęt powinien być zakupiony bezpośrednio u producenta albo w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta na rynku polskim, razem z odpowiednim pakietem serwisowym wymaganym przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się dostaw sprzętu typu „remarket”. Przeznaczeniem oferowanego sprzętu musi być rynek polski. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji legalności kanału dostawy u polskiego przedstawiciela producenta oraz że w przypadku braku legalności kanału sprzęt nie zostanie odebrany. 3. Wykonawca na swój wyłączny koszt i ryzyko dostarczy przedmiot zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego zapewniając transport z wniesieniem do miejsca instalacji w siedzibie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z SIWZ oraz postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 2 400 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta złotych). 1. Wadium w wymaganej przez Zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 72 1240 3493 1111 0000 4305 8578. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wadium wnoszonego w formie/formach określonych w pkt 1.b-e, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gdańskiej 48-50 w Bydgoszczy w Sekretariacie na I piętrze. 4. Z treści gwarancji/poręczeń musi jednocześnie wynikać: a) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adres ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwota gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, e) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Ustawy. 5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Potwierdzeniem spełnienia wskazanych w pkt. a warunków jest dostarczenie dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt. 2.2 ppkt. 1) lit. a. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Projekt instalacji serwera w systemie wirtualizacyjnym Zamawiającego 2) Wypełniony Załącznik nr 6 „Informacje o zastosowanych urządzeniach, oprogramowaniu i usługach” w szczególności: - listę urządzeń, które Wykonawca przewiduje dostarczyć w celu realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem ceny jednostkowej każdego z nich, - Wykonawca musi podać dokładne składniki cenotwórcze oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach