Przetargi.pl
Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego

Miasto i Gmina Sieniawa ogłasza przetarg

 • Adres: 37-530 Sieniawa, Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 622 73 01 , fax. 16 622 73 01
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Sieniawa
  Rynek 1
  37-530 Sieniawa, woj. podkarpackie
  tel. 16 622 73 01, fax. 16 622 73 01
  REGON: 650900571
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieniawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieniawie spełniającego wymagania i parametry jakościowe określone w Załączniku nr 3 do SWZ, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawarto w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji, który zawiera minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany sprzęt .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach