Przetargi.pl
dostawa samochodu pożarniczego

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8146-221 , fax. (061) 814 61 18
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
  ul. Poznańska 115 115
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8146-221, fax. (061) 814 61 18
  REGON: 00055112500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa samochodu pożarniczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego samochodu pożarniczego średniego, rok produkcji: nie starszy niż 2003rok, w pełni sprawny technicznie, gotowy do eksploatacji. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem warunków technicznych dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz spełniać wymagania przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczych straży pożarnych. Wykonawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego w Tarnowie Podgórnym. Zamawiający we własnym zakresie dokona rejestracji pojazdu, ubezpieczenia samochodu (AC, OC, NNW). 3.2 Minimalne wymagane parametry techniczne ogólne: Rok produkcji: min 2003r., Napęd 4x4 + Blokady, Kabina zespolona - minimum 5 osobowa, Diesel, Zabudowa ratowniczo-gaśnicza, Zbiornik wody epoksydowy minimum 2500l z falochronami, wyposażony w instalację napełniania z hydrantu i przelewową, Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, Uchwyty na aparaty oddechowe, Konstrukcja zabudowy wykonana z aluminium, Żaluzje skrytkowe pyło i bryzoszczelne, Oświetlenie skrytek, Dwa szybkie natarcia na zwijadle elektrycznym, Elektroniczny miernik poziomu wody, Oświetlenie pola pracy Maszt oświetleniowy podnoszony elektrycznie, wysuwany pneumatycznie, regulowany z dołu we wszystkich płaszczyznach, Antypoślizgowy dachowy podest roboczy, Drabinka wejściowa na dach, Sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego, Sygnalizacja dźwiękowa z modulatorem tonów, Autopompa dwustopniowa, Pompa hydrauliki do zestawu ratunkowego. 3.3. Pozycja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 34.14.42.10-3: wóz strażacki 3.4. Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia (bez limitu kilometrów). 3.5. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 3.6.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341442103
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnowo-podgorne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach