Przetargi.pl
DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DLA POTRZEB GMINY CYCÓW

Gmina Cyców ogłasza przetarg

 • Adres: 21-070 Cyców, ul. Chełmska 42
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5677003 , fax. 0-82 5677200
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cyców
  ul. Chełmska 42 42
  21-070 Cyców, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5677003, fax. 0-82 5677200
  REGON: 11019783600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugcycow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO DLA POTRZEB GMINY CYCÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu ciężarowego dla potrzeb Gminy Cyców. Poniżej wymieniono parametry techniczne i wyposażenie samochodu, jakie musi posiadać pojazd ciężarowy (wywrotka): A. Wymagania techniczne dotyczące samochodu (wywrotki): - używany samochód ciężarowy; - rok produkcji nie starszy niż 2008 ; - przebieg nie większy niż 400 000 km; - opony nie mniej niż 22,5; - samochód trzyosiowy; - napęd 6x4; - blokada I i II mostu oraz blokada międzyosiowa - zawieszenie przód i tył - resory - typ skrzyni ładunkowej: wywrotka z wywrotem trzystronnym np. MEILLER KIPPER lub równoważny; - burty stalowe niedzielone, przynajmniej jedna burta boczna hydrauliczna, strona lewa samochodu; - silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 400 KM, spełniający normę emisji spalin EURO 3; - skrzynia biegów manualna minimum 8 biegów plus połówki biegów, - ładowność nie mniejsza niż 13.000,00 kg; - ABS; - klimatyzacja; - wspomaganie kierownicy; - tachograf; - retarder; - centralne smarowanie; - zaczep do ciągnięcia przyczepy; - burta tylna nie dzielona; - samochód powinien posiadać aktualny przegląd techniczny; - blacharka bez mechanicznych uszkodzeń; - bezwypadkowy; - samochód nie powinien posiadać żadnych napisów związanych z LOGO poprzedniego użytkownika; - pojazd wyposażony w zabezpieczenie do przewozu materiałów sypkich; - samochód wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe - samochód fabrycznie oryginalny bez przeróbek i ingerencji w jego konstrukcję. Zamawiający dopuszcza samochód z nieudokumentowanym przebiegiem. Udokumentowany przebieg rozumiany jest poprzez dostarczenie potwierdzonej przez serwis informacji z autoryzowanej stacji serwisowej potwierdzającej ostatnią wykonaną usługę serwisową samochodu określającą przebieg oraz datę wykonania tej usługi w latach 2013 - 2014. Samochód musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 poz. 262). B. Stan techniczny: - samochód sprawny technicznie; - samochód nie może być powypadkowy; - silnik i skrzynia biegów bez wycieków; - blacharka bez mechanicznych uszkodzeń, stan powłoki lakierniczej dobry lub bardzo dobry; - opony . stopień zużycia nie więcej niż 25 procent - rama pojazdu wolna od korozji; - Zamawiający nie dopuszcza pojazdu, który został przekształcony (przerobiony, zmieniony) z jazdy w ruchu lewostronnym na jazdę w ruchu prawostronnym; - rama pojazdu wolna od korozji; - instrukcja obsługi w języku polskim. C. INFORMACJE DODATKOWE 1. Wyposażenie pojazdu w dokumenty spełniające wymagania polskich przepisów w sprawie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego na terenie Polski. 2. Oferowany pojazd nie może posiadać cech gorszych od wyżej wymienionych. 4. Wymagania formalne jakie powinien spełniać pojazd: - dla pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski: powinien posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, -w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy - komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania, konieczne tłumaczenia i oświadczenia sprzedawcy, ważne badania techniczne, dokonane wszystkie podatki i opłaty (np. typu opłata recyklingowa), - pojazd powinien posiadać tabliczkę znamionową i czytelny numer nadwozia. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt. Wykonawca przeszkoli w miejscu dostawy przedmiotu zamówienia, wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji samochodu bez pobierania dodatkowych opłat. Odbiór pojazdu będzie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym, podpisanym przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Do pojazdu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca dołączy następujące dokumenty: - książkę pojazdu, - instrukcję obsługi w języku polskim Gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - minimum 6 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 311423007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.500,00 zł.(słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugcycow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną