Przetargi.pl
Dostawa samochodów w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 355 33 33 , fax. (58) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (58) 355 33 33, fax. (58) 620 67 43
  REGON: 14500001111000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa samochodów terenowych realizowana w 2 częściach: 1) Część 1 – Dostawa samochodu terenowego o nadwoziu typu PICKUP i zabudową HARDTOP z homologacją ciężarową, podwójną kabiną, 5 osobowego, dopuszczalna masa całkowita do 3300kg. 2) Część 2 – Dostawa samochodu dostawczego z homologacją osobową, przeszklonym nadwoziu, 9 - osobowego, dopuszczalna masa całkowita do 3300kg. 2. Dostarczane samochody muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane w roku 2020 lub 2021. 3. Pojazdy muszą spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 4. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów na terenie Polski. Pojazdy muszą posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. 5. Oferowane samochody muszą pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta bez limitu kilometrów. 6. Miejscem dostawy i odbioru samochodów Urząd Morski w Gdyni, ul. Węglowa 18a, 81 – 338 Gdynia. 7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 1.1. oraz 1.2. do SIWZ). 8. Kod CPV wraz z opisem: 34136100-0 Lekkie samochody półciężarowe; 34110000-1 Samochody osobowe. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP. 11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawca w walutach obcych. 14. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Projekt:„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach