Przetargi.pl
Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7582063, 7582067 , fax. 022 7582063, 7582057
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.
  ul. Stefana Bryły 6
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7582063, 7582067, fax. 022 7582063, 7582057
  REGON: 16137494000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów osobowych w formie leasingu operacyjnego dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa dwóch samochodów osobowych typu hatchback pięcioosobowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2500 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach