Przetargi.pl
Dostawa samochodów osobowych segmentu B

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów osobowych segmentu B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maksymalnie 4 szt. samochodów osobowych typu hatchback, kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, przystosowanego do przewozu 5 osób. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ (Specyfikacja techniczna). 3. Wykonawca dostarczy samochód do magazynu Zamawiającego w Krakowie, ul. Mogilska 109. Koszty transportu ponosi Wykonawca. 4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony pojazd zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 2 SIWZ (Specyfikacja techniczna), jednak nie krótszej niż gwarancja producenta. 5. Naprawy gwarancyjne, usługi serwisowe oraz usługi wykonywane w ramach kampanii serwisowych, realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów na terenie województwa małopolskiego. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże autoryzowanego serwisu na terenie województwa małopolskiego zapewni we własnym zakresie i na własny koszt transport pojazdu do autoryzowanego serwisu w innej lokalizacji w celu wykonania naprawy gwarancyjnej oraz usług wykonywanych w ramach kampanii serwisowych, po czym dostarczy pojazd z powrotem do siedziby Zamawiającego. 6. Uwaga! Przedmiotowe zamówienie objęte jest prawem opcji. Prawem opcji objęte są: system uprzywilejowania w ruchu drogowym oraz instalacja łączności radiowej. Skorzystanie z prawa opcji będzie zależeć od ceny oferty najkorzystniejszej oraz środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego. O ewentualnym skorzystaniu z prawa opcji wybrany wykonawca zostanie powiadomiony przed zawarciem umowy. 7. Do każdego wydanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć (sporządzone w języku polskim) następujące dokumenty: 1) książkę gwarancyjną, 2) instrukcję obsługi pojazdu bazowego, 3) kartę pojazdu, 4) książkę przeglądów serwisowych, 5) świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu, 6) dokumenty określone w specyfikacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach