Przetargi.pl
Dostawa i montaż sprzętu elektroniczno-technicznego (sprzętu IT) dla ZSP na os. Gotyk w Krakowie

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Reymonta
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 341 85 09, 12 616 8299 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
  Reymonta 20
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 341 85 09, 12 616 8299, fax. -
  REGON: 36725286900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż sprzętu elektroniczno-technicznego (sprzętu IT) dla ZSP na os. Gotyk w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu elektroniczno-technicznego (sprzętu IT) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Gotyk w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i wniesienie urządzeń do odpowiednich sal i pomieszczeń, ponadto jego ustawienie i podłączenie do odpowiednich instalacji, pierwsze uruchomienie i przeprowadzenie testów działania. 2. Znak postępowania: ZIM.ZP.272.2.7.2020. 3. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące, licząc od dnia następnego po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy. 4. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Wykaz sprzętu do zakupu został podany w zamówieniu. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy. 5. W przypadku wystąpienia nazwy producenta w dokumentacji, OPZ lub innym załączniku do ogłoszenia produkty można zastąpić równoważnymi. 6. Miejsce dostawy: Kraków, ul. Ks. Józefa Meiera 16D. 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1 Urządzenia komputerowe, 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia), których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. Ponadto do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy załączyć: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - wg załącznika nr 1 do wniosku; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum) wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców; b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - wg załącznika nr 2 do wniosku; c) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych; d) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnianej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 3 do wniosku. e) jeżeli dotyczy - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp - zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg załącznika nr 4 do wniosku; f) jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); g) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółki cywilne). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. h) Zamawiający informuje, że jeżeli w wyniku postępowania zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, będą oni zobowiązani przed zawarciem umowy, przedłożyć zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. umowę spółki cywilnej wraz z kolejnymi aneksami lub umowę konsorcjum). DOTYCZY TYLKO PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH: i) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. c) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. j) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w lit. i), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach