Przetargi.pl
Dostawa ryb do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Centrum Szkolenia Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 05-121 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6053257 , fax. 022 6053585
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Szkolenia Policji
  ul. Zegrzyńska 121 121
  05-121 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 022 6053257, fax. 022 6053585
  REGON: 01196868700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkolenie policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ryb do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część I Dostawa ryb mrożonych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ilości 5921,50 kilogramów; Część II Dostawa ryb wędzonych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ilości 1600 kilogramów; Część III Dostawa konserw rybnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ilości 1300 kilogramów; Część IV Dostawa przetworów śledziowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w ilości 560 kilogramów; 3. W nawiązaniu do art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający w przypadku zmniejszenia liczby żywionych zastrzega możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia do 30% wynagrodzenia. Z tytułu niezrealizowania części zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe oraz prawne 4. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przy dostawie załączyć świadectwo jakości dostarczanego przedmiotu umowy (atest) lub Handlowy Dokument Identyfikacyjny 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy w opakowaniach zbiorczych odpowiednio posortowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem, w warunkach temperaturowych zalecanych przez producenta oraz czystym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach