Przetargi.pl
DOSTAWA RYB DLA KPW ŚWINOUJŚCIE

Komenda Portu Wojennego ogłasza przetarg

 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Steyera
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261-242581 , fax. 261-242309
 • Data zamieszczenia: 2018-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Portu Wojennego
  ul. Steyera 28
  72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261-242581, fax. 261-242309
  REGON: 81114359400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpws.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: OBRONA NARODOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA RYB DLA KPW ŚWINOUJŚCIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa ryb dla KPW Świnoujście”.2.Asortyment i ilości poszczególnych towarów zawiera Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych produktów zawarty jest w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ - do pobrania osobno.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.w celu potwierdzenia kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 1)obowiązującą decyzję administracyjną właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania albo przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. 1577 tj.) lub obowiązującą decyzję administracyjną właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015, poz. 594 t.j.), lub zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730) KONSORCJUM – w/w dokument składa każdy z członków;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Pozostałe dokumenty składające się na ofertę: 1)wypełniony Formularz ofertowy i Formularz cenowy, o treści zgodnej ze wzorem określonym wg załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ, 2)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli takie występuje).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach