Przetargi.pl
Dostawa różnych produktów spożywczych do Centrum Kultury w Korzennej

CENTRUM KULTURY W KORZENNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-322 Korzenna, 475 A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRUM KULTURY W KORZENNEJ
  475 A
  33-322 Korzenna, woj. małopolskie
  REGON: 492691610
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ck.wkorzennej.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych produktów spożywczych do Centrum Kultury w Korzennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę różnych produktów spożywczych w okresie od 16 lutego 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku. Szczegółowy asortyment dostaw określono w załączniku nr 4 do specyfikacji – Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1. nie podlegają wykluczeniu;2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie 2.4.) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach