Przetargi.pl
Dostawa różnych artykułów spożywczych od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku dla Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 50

Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20810 Lublin, ul. Sławinkowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 46 10 , fax. 81 466 46 10
 • Data zamieszczenia: 2018-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie
  ul. Sławinkowska 50
  20810 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 46 10, fax. 81 466 46 10
  REGON: 6169888100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych artykułów spożywczych od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku dla Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 50
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa różnych artykułów spożywczych od 02.01.2019 roku do 31.12.2019 roku dla Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 50
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, Formularz asortymentowo-cenowy, Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach