Przetargi.pl
Dostawa różnego sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowania, projektora multimedialnego oraz literatury fachowej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców

Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Ignacego Lisa 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 6813574 , fax. 14 6704215
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
  ul. Ignacego Lisa 2 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 14 6813574, fax. 14 6704215
  REGON: 00064770100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://kwiatek.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnego sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowania, projektora multimedialnego oraz literatury fachowej dla Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę różnego sprzętu komputerowego, licencji na oprogramowania, projektora multimedialnego oraz literatury fachowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://kwiatek.edu.pl/?page_id=635
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach