Przetargi.pl
Dostawa rękawiczek, gazy, ligniny, waty, płynu dezynfekcyjnego, odczynników chemicznych, enzymów, podłoży mikrobiologicznych niezbędnych przy realizacji projektu Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym - 6 zadań

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3202182,3203145 , fax. 071 3202143
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3202182,3203145, fax. 071 3202143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwr.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawiczek, gazy, ligniny, waty, płynu dezynfekcyjnego, odczynników chemicznych, enzymów, podłoży mikrobiologicznych niezbędnych przy realizacji projektu Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym - 6 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i surowców dla Zakładu Chemii Bioorganicznej PWr - 6 zadań: -Zadanie nr 1 - dostawa rękawiczek, gazy, ligniny, waty, płynu (bakteriologicznego) dezynfekcyjnego - opis załącznik nr 5.1 do SIWZ; -Zadanie nr 2 - dostawa odczynników chemicznych - opis załącznik nr 5.2 do SIWZ; -Zadanie nr 3 - dostawa odczynników chemicznych - opis załącznik nr 5.3 do SIWZ; -Zadanie nr 4 - dostawa odczynników chemicznych - opis załącznik nr 5.4 do SIWZ, , -Zadanie nr 5 - dostawa enzymów - opis załącznik nr 5.5 do SIWZ; -Zadanie nr 6 - dostawa podłoży mikrobiologicznych - opis załącznik nr 5.6 do SIWZ. 1.2 . Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - POIG 01.03.01-00-158/09-06. 1.3. Kody CPV: Zadanie nr 1 - 18424300-0 rękawiczki jednorazowe, 33140000-3 lignina, wata, gaza, płyn dezynfekcyjny; Zadanie nr 2,3,4- 24300000-7 odczynniki chemiczne; Zadanie nr 5 - 24965000-6 enzymy; Zadanie nr 6 - 33698100-0 podłoża mikrobiologiczne. 1.4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio dla Zadania 1 załącznik nr 4a, dla zadania 2,3,4,5,6 załącznik nr 4b do SIWZ. 1.5. Miejsce dostawy/realizacji zadania: budynek A-2 ul. Wybrzeże Wyspiańskiego i C-6 ul. Norwida Wrocław. 1.6. Dla materiałów z określoną datą ważności termin przydatności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 1.7. W przypadku zadania nr 2,3,4,5,6, Zamawiający ze względu na system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków dostawy: a) Dołączania karty charakterystyki substancji niebezpiecznej w rozumieniu obowiązującego prawa wraz z każdorazową dostawą odczynników nie później niż w dniu dostawy odczynnika. b) Dostarczenia deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE - zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/EWG, atestów lub świadectw jakości wystawionych przez producenta, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą. c) Oznakowania każdego opakowania zawierającego odczynnik informacją o temperaturze transportu i magazynowania. 2. Termin realizacji zamówienia wynosi (dostawy): a)Zadanie 1 - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy - dostawa sukcesywna; b)Zadanie 2,3,4,5,6 - 24 miesiące od daty zawarcia umowy - dostawa sukcesywna. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 a-b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 184243000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwr.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach