Przetargi.pl
Dostawa rękawic medycznych i staplerów.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Ułańska 28
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8375368 w. 250 , fax. 046 8375991
 • Data zamieszczenia: 2016-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Ułańska 28 28
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8375368 w. 250, fax. 046 8375991
  REGON: 75007966000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.pol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawic medycznych i staplerów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje dostarczanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu rękawic medycznych i staplerów w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 4 do SIWZ z tolerancją / - 30%/ w każdej pozycji asortymentowej zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi sukcesywnie przez okres 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań: Zadanie nr 1: rękawice medyczne (chirurgiczne diagnostyczne) Zadanie nr 2: staplery Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne miały oznakowania i instrukcje używania zgodnie z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych ( Dz.U. Dz 2010r. nr 107 poz. 679)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331414200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz.pol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach