Przetargi.pl
Dostawa rękawic diagnostycznych

Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 61 77 777 , fax. 42 61 77 917
 • Data zamieszczenia: 2016-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  ul. Sporna 36/50 36/50
  91-738 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 61 77 777, fax. 42 61 77 917
  REGON: 00028880500100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://usk4.umed.lodz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawic diagnostycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa rękawic diagnostycznych. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331414200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://usk4.umed.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach