Przetargi.pl
DOSTAWA RADIOTELEFONÓW I ZESTAWÓW DO RADIOTELEFONÓW

Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej ogłasza przetarg

 • Adres: 01-163 Warszawa, ul. Jana Ostroroga 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 685 32 47 , fax. 22 685 30 70
 • Data zamieszczenia: 2014-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej
  ul. Jana Ostroroga 35 35
  01-163 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 685 32 47, fax. 22 685 30 70
  REGON: 14238025400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozzw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA RADIOTELEFONÓW I ZESTAWÓW DO RADIOTELEFONÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów bazowych, radiotelefonów samochodowych, zestawów słuchawkowych kamuflowanych do radiotelefonów Motorola, sprzętu do zdalnego sterowania radiotelefonów bazowych, ładowarki do radiotelefonów Motorola i nagłownych zestawów słuchawkowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 322360006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2.Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.500,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset i 00/100), w tym: dla zadania nr 1:1.400,00 PLN;dla zadania nr 2:2.000,00 PLN;dla zadania nr 3:2.100,00 PLN;dla zadania nr 4:5.000,00 PLN.3.Wadium może być wniesione w: 3.1.pieniądzu, 3.2.poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3.gwarancjach bankowych, 3.4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 275, z późn. zm.). 4.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku NBP O/O Warszawa, nr rachunku 98 1010 1010 0135 5013 9120 0000 z dopiskiem na przelewie: Wadium RZP/51/PN/S/2014 zadanie nr..... O terminie wniesienia wadium decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1. pieniężnej, dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, 5.2. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej, Pion Głównego Księgowego, ul. Ostroroga 35, budynek nr 1, pokój nr 244, przed terminem składania ofert. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 6. Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 7. Wprowadzenie do gwarancji/poręczenia zapisów warunkujących w jakikolwiek sposób dokonanie przez Gwaranta czynności, skutkować będzie brakiem uznania gwarancji/poręczenia za prawidłowe, chyba że wynikają one z przepisów prawa. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ozzw.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach