Przetargi.pl
Zakup radiotelefonów dla SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA SPRiTS w Ostrołęce

SP ZOZ "Medritrans Ostrołęka " Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce ogłasza przetarg

 • Adres: 07-410 Ostrołęka, Ul. Kościuszki 49
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7603013 w. 24 , fax. 029 7603171
 • Data zamieszczenia: 2013-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ "Medritrans Ostrołęka " Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
  Ul. Kościuszki 49 49
  07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7603013 w. 24, fax. 029 7603171
  REGON: 00029761000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.meditrans.ostroleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup radiotelefonów dla SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA SPRiTS w Ostrołęce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych - 28 sztuk radiotelefonów cyfrowo-analogowych przewoźnych z możliwością montażu jako stacjonarne, 24 sztuk cyfrowych radiotelefonów cyfrowo-analogowych nasobnych, 17 sztuk zasilaczy z podtrzymaniem akumulatorowym, współpracujących w pełnym zakresie z obecną siecią łączności Zamawiającego, zgodnie z opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 322360006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.meditrans.ostroleka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach