Przetargi.pl
Dostawa przenośnego spektrometru

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 105
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6202881 w. 149
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
  Al. Solidarności 105 105
  00-140 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6202881 w. 149
  REGON: 00032578800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostlka Organizacyjna PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przenośnego spektrometru
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa,instacja i uruchomienie fabrycznie nowego przenośnego spektometru mikrofluorescencji rentgenowskiej ( u-XRF)oraz szkolenie personelu Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ustawy ust.1 pkt 1-4 oraz oraz warunkiem udziału Wykonawców jest zrealizowanie w ostatnich trzech latach,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zamówień,które swoim rodzajem i wartością odpowiadają przedmiotowi zamówienia co najmniej 3 Zamawiających.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane jest złozenie wraz z ofertą oświadczenia zgodnego z wymogami art.22 ust.1(zał.nr.2 do SIWZ),aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,wykaz realizowanych zamówień wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania,certyfikaty,atesty.Szczegóły wymaganych dokumentów zawiera SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iaepan.edu.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach