Przetargi.pl
Dostawa i montaż mebli biurowych (klasy standard) - oznaczenie sprawy ZP/D/AP/34/09

Politechnika Warszawska ogłasza przetarg

 • Adres: 00-661 Warszawa, Pl. Politechniki 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 2346206, 2346630 , fax. 022 2346217, 6286075
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1 1
  00-661 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 2346206, 2346630, fax. 022 2346217, 6286075
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż mebli biurowych (klasy standard) - oznaczenie sprawy ZP/D/AP/34/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: 1) sprzedaż i dostarczenie nowych, nieużywanych mebli do wskazanych pomieszczeń, na koszt i ryzyko Wykonawcy, 2) rozładunek i wniesienie mebli, 3) montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, 4) oddanie do eksploatacji w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej, 5) usługi gwarancyjne na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda zabezpieczenia oferty wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 2. Zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 5 dostaw mebli biurowych każda na kwotę co najmniej 75.000,00 zł. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione lub potwierdzone przez organ wydający za zgodność ze stanem faktycznym, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Upoważnienie do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa lub dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z pkt 8.2., 8.3. (odpowiednio) Rozdziału 14. 4. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony na załączniku nr 2 do formularza oferty oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. 5. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy (załącznik nr 3) odpowiednio na część I zamówienia i/lub II część zamówienia. Bezwzględnie wymagane jest uzupełnienie każdej komórki tabeli Formularza cenowego. 6. Rysunki/ zdjęcia oferowanych mebli. 7. Wzory płyt meblowych przewidzianych do wykonania zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pw.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach