Przetargi.pl
Dostawa produltów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-543 Moszczany, Moszczany
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6283371, 6283372 , fax. 166 283 372
 • Data zamieszczenia: 2019-11-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Moszczany 1
  37-543 Moszczany, woj. podkarpackie
  tel. 016 6283371, 6283372, fax. 166 283 372
  REGON: 65095962400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.ipzp.pl/dps-moszczany

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produltów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna do Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach produktów spożywczych i napoi w asortymencie wyszczególnionym w Załączniku Nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofert, 2. Formularz cenowy, 3. Oświadczenie dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach