Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnosciowych w 2020 r. do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen.B.Prugara-Ketlinga z siedzibą przy ul. Aleja Szwajcarii 5, 38-500 Sanok

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. B. Prugara- Ketlinga ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, Aleja Szwajcarii
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 463 34 92 , fax. 13 463 34 92
 • Data zamieszczenia: 2019-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. B. Prugara- Ketlinga
  Aleja Szwajcarii 5
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 13 463 34 92, fax. 13 463 34 92
  REGON: 37000736600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp1sanok.avx.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnosciowych w 2020 r. do stołówki Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen.B.Prugara-Ketlinga z siedzibą przy ul. Aleja Szwajcarii 5, 38-500 Sanok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa (KOD CPV 1581000-8 wg Wspólnego Słownika Zamówień) dla SP1 w Sanoku, którego szacunkową ilość określa załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien posiadać kompetencje do prowadzenia określonej działalności, w rozumieniu, że jest to działalność zawodowa Wykonawcy, wykonywana w celu zarobkowym co najmniej 6 miesiecy. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia, którego wzór jest załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach