Przetargi.pl
„DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KIJACH”

Zespół Placówek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-404 Kije, Szkolna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 35-68-012, , fax. 0-41 35-68-012 wew. 13
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych
  Szkolna 21
  28-404 Kije, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 35-68-012, , fax. 0-41 35-68-012 wew. 13
  REGON: 29283100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp.gimkije.ayz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWEK SZKOLNYCH ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KIJACH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (zwanych dalej „produktami” ) do stołówek szkolnych Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach, a mianowicie: a) Szkoła Podstawowa w Kijach, ul. Szkolna 21, 28-404 Kije; b) Szkoła Filialna w Gartatowicach, Gartatowice 12, 28-404 Kije; c) Szkoła Filialna i Przedszkole we Włoszczowicach, Włoszczowice 15, 28-404 Kije; d) Przedszkole w Kijach, ul. Szkolna 21, 28-404 Kije. Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od 1a do 1e do SIWZ i obejmuje następujące zadania: Część Nr 1 – Artykuły spożywcze, mrożonki, przyprawy i desery, Część Nr 2 – Mięso i przetwory mięsne, Część Nr 3 – Produkty mleczarskie i jaja, Część Nr 4 - Pieczywo i wyroby piekarnicze Część Nr 5 – Warzywa i owoce świeże. Szczegółowe informacje dotyczące ilości asortymentu do poszczególnych części dostępne są w załącznikach nr od 1a do 1e do SIWZ na stronie www.sp.gimkije.ayz.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożenie wraz z ofertą oświadczeń zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo- Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do ofert załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach