Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnościowych

Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-130 Pelplin, Sambora 5a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie
  Sambora 5a
  83-130 Pelplin, woj. pomorskie
  REGON: 221516735
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sp1pelplin.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.2. Towar należy dostarczać co dzień do godz. 6.30 . Ze względu na dużą ilość dzieci korzystających z posiłków w placówce Zamawiającego tj. ponad 300 posiłków dziennie, w tym pierwszy posiłek jest podawany o godz. 8.00, a obiady zaczynają się od godz. 10.30, a kończą o godz. 14.00. W związku z powyższym żeby usprawnić pracę w kuchni, w przypadku wadliwego lub nieświeżego towaru należy go wymienić w ciągu pól godziny, tak żeby personel w kuchni zdążył na czas przygotować posiłki. 3. Zamówienia będą składanymi telefonicznie lub drogą e-mail.4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.5. Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.2. Towar należy dostarczać co dzień do godz. 6.30 . Ze względu na dużą ilość dzieci korzystających z posiłków w placówce Zamawiającego tj. ponad 300 posiłków dziennie, w tym pierwszy posiłek jest podawany o godz. 8.00, a obiady zaczynają się od godz. 10.30, a kończą o godz. 14.00. W związku z powyższym żeby usprawnić pracę w kuchni, w przypadku wadliwego lub nieświeżego towaru należy go wymienić w ciągu pól godziny, tak żeby personel w kuchni zdążył na czas przygotować posiłki. 3. Zamówienia będą składanymi telefonicznie lub drogą e-mail.4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.5. Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.2. Towar należy dostarczać co dzień do godz. 6.30 . Ze względu na dużą ilość dzieci korzystających z posiłków w placówce Zamawiającego tj. ponad 300 posiłków dziennie, w tym pierwszy posiłek jest podawany o godz. 8.00, a obiady zaczynają się od godz. 10.30, a kończą o godz. 14.00. W związku z powyższym żeby usprawnić pracę w kuchni, w przypadku wadliwego lub nieświeżego towaru należy go wymienić w ciągu pól godziny, tak żeby personel w kuchni zdążył na czas przygotować posiłki. 3. Zamówienia będą składanymi telefonicznie lub drogą e-mail.4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.5. Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.2. Towar należy dostarczać co dzień do godz. 6.30 . Ze względu na dużą ilość dzieci korzystających z posiłków w placówce Zamawiającego tj. ponad 300 posiłków dziennie, w tym pierwszy posiłek jest podawany o godz. 8.00, a obiady zaczynają się od godz. 10.30, a kończą o godz. 14.00. W związku z powyższym żeby usprawnić pracę w kuchni, w przypadku wadliwego lub nieświeżego towaru należy go wymienić w ciągu pól godziny, tak żeby personel w kuchni zdążył na czas przygotować posiłki. 3. Zamówienia będą składanymi telefonicznie lub drogą e-mail.4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.5. Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych, których szczegółowy opis, asortyment i szacunkowe ilości zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.2. Towar należy dostarczać co dzień do godz. 6.30 . Ze względu na dużą ilość dzieci korzystających z posiłków w placówce Zamawiającego tj. ponad 300 posiłków dziennie, w tym pierwszy posiłek jest podawany o godz. 8.00, a obiady zaczynają się od godz. 10.30, a kończą o godz. 14.00. W związku z powyższym żeby usprawnić pracę w kuchni, w przypadku wadliwego lub nieświeżego towaru należy go wymienić w ciągu pól godziny, tak żeby personel w kuchni zdążył na czas przygotować posiłki. 3. Zamówienia będą składanymi telefonicznie lub drogą e-mail.4. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do siedziby Zamawiającego.5. Zamawiający zaznacza, iż podane w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 80% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 20% ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach