Przetargi.pl
Dostawa produktów spożywczych

Publiczne Przedszkole "WESOŁY SMYK" w Opatówku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-860 Opatówek, Szkolna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 761 80 06 , fax. 62 76 180 33
 • Data zamieszczenia: 2022-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Przedszkole "WESOŁY SMYK" w Opatówku
  Szkolna 9
  62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie
  tel. 62 761 80 06, fax. 62 76 180 33
  REGON: 25147723510000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ppopatowek.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia podzielonym na 7 zadań jest sukcesywna dostawa produktów spożywczych/żywnościowych których asortyment i ilości określone są w Formularzu cenowym. Koszty realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: koszty opakowania, przesłania, załadunku, rozładunku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, określone prawem podatki, opłaty celne, graniczne itp. oraz ubezpieczenia ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów lub produktów w ramach maksymalnej kwoty wartości umowy na każde zadanie. Zmiany te nie mogą przekroczyć 50% ilości danego asortymentu określonego w Formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie w ramach prawa opcji, możliwość zrealizowania zamówienia w mniejszych ilościach, niż zostały przewidziane w Formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega że w ramach prawa opcji wartość umowy nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 30 % z zastrzeżeniem zapisów umownych. Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części: a) Zadanie nr 1 Dostawa mięsa, b) Zadanie nr 2 Dostawa wędlin, c) Zadanie nr 3 Dostawa mleka i produktów mleczarskich d) Zadanie nr 4 Dostawa świeżych warzyw i owoców, e) Zadanie nr 5 Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich f) Zadanie nr 6 Dostawa produktów głęboko mrożonych g) Zadanie nr 7 Dostawa różnych produktów spożywczych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach