Przetargi.pl
Dostawa produktów ogólnospożywczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kozuli

Dom Pomocy Społecznej w Kozuli ogłasza przetarg

 • Adres: 21500 Biała Podlaska, Kozula
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 343 34 70 , fax. 0-83 343 34 70
 • Data zamieszczenia: 2018-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Kozuli
  Kozula 1
  21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 343 34 70, fax. 0-83 343 34 70
  REGON: 29633100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpskozula.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów ogólnospożywczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kozuli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów ogólnospożywczych, dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kozuli, 21-500 Biała Podlaska, w rodzaju i ilości określonej w 2 częściach: Część Nr I dostawa artykułów spożywczych, wymienionych w formularzu oferty wraz z formularzem cenowym , stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; Część II dostawa ryb i przetworów rybnych oraz warzyw mrożonych, wymienionych w formularzu oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach