Przetargi.pl
DOSTAWA PRODUKTÓW MROŻONYCH, RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH dla PBSz w Człuchowie

Powiatowa Bursa Szkolna ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Koszalińska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 343 492 , fax. 598 343 492
 • Data zamieszczenia: 2019-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Bursa Szkolna
  ul. Koszalińska 2
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 598 343 492, fax. 598 343 492
  REGON: 77127282700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatczluchowski.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PRODUKTÓW MROŻONYCH, RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH dla PBSz w Człuchowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy PRODUKTÓW MROŻONYCH, RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH dla Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie. Przedmiot zamówienia został określony w Formularzu cenowym - załącznik nr 1A do niniejszej siwz i obejmuje między innymi artykuły: ryby świeże i mrożone, konserwy rybne, warzywa, owoce. Produkty spożywcze objęte dostawą muszą spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego, tj. między innymi: – normy jakościowe lub atesty, – oznakowanie, między innymi datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia, – odpowiedni sposób przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu, - dostarczany asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym i biochemicznym obniżającym jego wartość użytkową, – odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15896000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełnione i podpisane Formularz ofertowy i cenowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 i 1A wypełniony zgodnie z instrukcją Zamawiającego (patrz: dział III. Opis przedmiotu zamówienia 2) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 3) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Dokument może być złożony w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów załącza zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach