Przetargi.pl
„DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH"

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza przetarg

 • Adres: 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 631 34 43 , fax. 016 631 34 43
 • Data zamieszczenia:
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  ul. Sanatoryjna 2
  37-620 Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 016 631 34 43, fax. 016 631 34 43
  REGON: 65013987800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.crr-horyniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I RÓŻNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem postępowania jest dostawa produktów mleczarskich i różnych produktów spożywczych zwanych dalej towarem do Zamawiającego (loco - magazyn żywnościowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 1, 2 do Formularza Oferty- Specyfikacja cenowa Wykonawcy, stanowiące poszczególne części zamówienia: I. Część nr 1 zamówienia – różne produkty spożywcze, II. Część nr 2 zamówienia –produkty mleczarskie. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV: kod główny: 15000000-8 – żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne, w tym: 15500000-3 – produkty mleczarskie, 15800000-6 – różne produkty spożywcze. 4.2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia Wykonawca winien posiadać wdrożony system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP, decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zatwierdzającą zakład w rozumieniu art. 62. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. 4.3. Zamawiający wymaga, aby transport dostarczanych towarów odbywał się środkiem transportu przystosowanym do przewozu artykułów żywnościowych zgodnie z Ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dn. 21.12.2000 r. 4.4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres terminu ważności określonym na etykietach, przy czym produkty muszą posiadać termin ważności nie krótszy niż 2/3 okresu przydatności do spożycia określonego przez producenta. 4.5. Towar powinien znajdować się w estetycznych opakowaniach zamkniętych fabrycznie, bez zanieczyszczeń oraz obcych zapachów i smaków, bez fizycznych uszkodzeń dyskwalifikujących produkty (tzn. pokruszenie, ubytki, uszkodzone opakowanie), posiadać nadrukowaną informację o nazwie (składzie), nazwie i adresie producenta, dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu. 4.6. Towar musi spełniać wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, posiadać właściwe atesty, certyfikaty jakości i pochodzenia– jeśli takie są wymagane. 4.7. Zamawiający wymaga, aby transport dostarczonych towarów odbywał się w warunkach zapewniających zachowanie ciągu temperaturowego zgodnego z zaleceniem producenta. 4.8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przy każdej dostawie złożenia dokumentu HDI (Handlowy Dokument Identyfikacyjny) wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4.9. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za całość i nienaruszalność dostarczonego towaru. 4.10. Zamawiający wymaga, aby oznakowanie dostarczonego towaru było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. 4.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć ilościowych zamówienia. 4.12. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy( o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach