Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.

Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Starowiejska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 384 065 , fax. 846 271 196
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
  ul. Starowiejska 23
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 384 065, fax. 846 271 196
  REGON: 57738900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.zamosc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzynaście nw. części, tj.: Część nr 1 - Leki, Część nr 2 - Wyroby medyczne jedno i wielorazowego użytku, Część nr 3 - Kaniule, Część nr 4 - Elektrody EKG, Część nr 5 - Akcesoria i materiały zużywalne do defibrylatorów Lifepak 12, Lifepak 15 i urządzeń do masażu serca Lucas 2, Część nr 6 - Akcesoria i materiały zużywalne do respiratora BabyPack 100, Część nr 7 - Kaniule nosowe i stabilizatory dla dzieci do respiratora BabyPack 100, Część nr 8 - Kołnierze ortopedyczne dla dorosłych i dzieci, Część nr 9 - Paski testowe do glukometrów, Część nr 10 - Wideolaryngoskopy do trudnej intubacji jednorazowego użytku dla dorosłych i dzieci, Część nr 11 - Igły doszpikowe typu BIG, Część nr 12 - Zestawy wkłuć doszpikowych, Część nr 13 - Szyny do unieruchamiania złamań typu Kramera.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiada koncesję, zezwolenie lub licencję wydaną przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub inny dokument równoważny, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne. Jeżeli Wykonawca składać będzie ofertę na tę część/części zamówienia, na którą nie jest wymagana koncesja, zezwolenie lub licencja zobowiązany jest dostarczyć stosowne oświadczenie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz „Oferta Wykonawcy” (sporządzony według załączonego wzoru), 2. Oferta cenowa, sporządzona dla każdej Części zamówienia (Części od nr 1 do nr 13) oddzielnie, w sposób podany w SIWZ - załącznik nr 1, 3. Oświadczenie wstępne Wykonawcy (art. 25a ust 1 ustawy Pzp) – załącznik nr 2, 4. Dane o Wykonawcy – załącznik nr 4, 5. Próbki oferowanych artykułów medycznych – dot. Części nr 3, 4.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach