Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00685 Warszawa, ul. Poznańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 251 243 , fax. 225 251 279
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
  ul. Poznańska 22
  00685 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 251 243, fax. 225 251 279
  REGON: 29467400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, szczegółowo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Wykaz zadań będących przedmiotem zamówienia: Zadanie 1. Leki różne I, Zadanie 2. Leki różne II, Zadanie 3. Leki różne III, Zadanie 4. Leki różne IV, Zadanie 5. Ampułki, Zadanie 6. Płyny infuzyjne, Zadanie 7. Narkotyki i leki psychotropowe, 2. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 3. Opis właściwości, zasad bezpieczeństwa użytkowania, terminy ważności oraz numer świadectwa rejestracji muszą znajdować się na opakowaniach, jeżeli jest takie wskazanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. Dostawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego. 5. Pod pojęciem produktu równoważnego (opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy) Zamawiający rozumie lek o tym samym składzie chemicznym i ilości środka leczniczego oraz w takiej samej postaci jak lek przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku chęci zaoferowania produktu równoważnego należy zwrócić się z zapytaniem i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach