Przetargi.pl
Budowa przedszkola w Baniosze (zaprojektuj i wybuduj)

Gmina Góra Kalwaria ogłasza przetarg

 • Adres: 05530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22/7273414 , fax. 22/7273414
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Góra Kalwaria
  ul. 3 Maja 10
  05530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie
  tel. 22/7273414, fax. 22/7273414
  REGON: 1327113400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przedszkola w Baniosze (zaprojektuj i wybuduj)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola w Baniosze (dz. nr 268/29, 268/30), gm. Góra Kalwaria zgodnie z Projektem Funkcjonalno – Użytkowym. Zamówienie obejmuje: • opracowanie koncepcji budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą • przygotowanie materiałów i zredagowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia • przygotowanie materiałów i zredagowaniu wniosku o uzyskania decyzji na wycinkę drzew • przygotowanie materiałów i zredagowanie wniosków o uzyskanie warunków technicznych od odpowiednich gestorów mediów • opracowanie badań gruntowo – wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463) • pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych dla terenu związanego z realizacją zadania. Zapewnienie aktualizacji mapy w razie potrzeby. • opracowanie projektu zagospodarowania wraz z projektem zagospodarowania zielenią • sporządzenie projektu budowlanego dla wszystkich branż w budynku oraz wszystkich niezbędnych przyłączy • sporządzenie projektu budowlanego dla ciągów komunikacyjnych i placów utwardzonych, miejsc postojowych lub parkingów, placu zabaw itp. • sporządzenie projektu kolorystyki elewacji • sporządzenie projektu aranżacji wnętrz • uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii oraz pozwolenia na budowę dla wszystkich branż związanych z przedsięwzięciem lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych • sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego i harmonogramu robót dla wszystkich robót • wykonanie robót budowlanych na podstawie wyżej wymienionych projektów – w wyniku których powstanie nowy budynek przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem – gotowy do użytkowania • pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta oraz zapewnienie kierownictwa nad robotami budowlanymi we wszystkich branżach • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz założenie książki obiektu budowlanego wraz z wdrożeniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, odwodnienie wykopów, wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach