Przetargi.pl
DOSTAWA PREFABRYKATÓW NA DROGI GMINNE W RAMACH REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Gmina Korzenna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-322 Korzenna, Korzenna 325
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 440 66 10 , fax. 18 441 70 39
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korzenna
  Korzenna 325 325
  33-322 Korzenna, woj. małopolskie
  tel. 18 440 66 10, fax. 18 441 70 39
  REGON: 49189229700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.korzenna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PREFABRYKATÓW NA DROGI GMINNE W RAMACH REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje dostawę: korytek ściekowych kręgów betonowych i żelbetowych płyt drogowych i ażurowych 44113000-5 Drogowe materiały konstrukcyjne, 44114200-4 Produkty betonowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/korzenna
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach