Przetargi.pl
Dostawa prasy codziennej i czasopism dla MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 42 10 100 , fax. 022 82 88 773
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Kultury i Dzidzictwa Narodowego
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 15/17
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 42 10 100, fax. 022 82 88 773
  REGON: 00027406800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mkidn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa prasy codziennej i czasopism dla MKiDN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa prasy i czasopism do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mającego główną siedzibę w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 oraz do innych punktów Warszawy - określonych szczegółowo co do tytułów i ilości - w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do niniejszej SIWZ. 2.2 Dostawa prasy i czasopism musi odbywać się w foliowanych paczkach wraz ze specyfikacją zawartości - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 1. Pakiety będą dostarczane pod następujące adresy na terenie Warszawy: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17: a) dla Centrum Informacyjnego MKiDN: 1) Poniedziałki: o godz. 6:00 2) Wtorek - piątek: o godz. 6:30 b) dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: (wydanie sobotnie) w sobotę do godz. 7:00. c) dla innych komórek organizacyjnych (poza pkt. 1a) mieszczących się pod tym adresem: w godz. 6:00 - 7:00 d) ul. Ksawerów 13 - Portiernia, (w godz. 6:00 - 8:00) 2. Poszczególne tytuły prasy codziennej dostarczane będą w dniu ich wydania, pozostałe zaś tytuły w dniu ich otrzymania przez Wykonawcę od Wydawcy, nie później niż na drugi dzień po ich wydaniu. 3. Prasa sobotnio-niedzielna dostarczana będzie w poniedziałek (z uwzględnieniem pkt. 1.b). W przypadku dni wolnych od pracy - określonych ustawowo - w następnym dniu roboczym. 4. W czasie trwania umowy możliwe będą zmiany w dostawach prasy, wynikające ze zmian organizacyjnych ministerstwa. 5. Braki w dostawach będą dostarczane w dniu ich zgłoszenia przez Odbiorcę. 6. Dostawa prasy i czasopism do punktów wskazanych przez Zamawiającego, będzie odbywać się na koszt i ryzyko wykonawcy. 7. Dostawy za prasę fakturowane będą miesięcznie w formie dwóch osobnych faktur: - 1 faktura zbiorcza za pakiety dla komórek organizacyjnych nie oznaczonych jako POIiŚ, - 1 faktura zbiorcza dla komórek organizacyjnych oznaczonych jako POIiŚ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 222100225
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie ma

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mkid.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach