Przetargi.pl
DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH

Łódzki Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 94-102 Łódź, ul. Nowe Sady
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Zakład Usług Komunalnych
  ul. Nowe Sady 19
  94-102 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lzuk.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA PN.: ,,DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH” JEST DOSTAWA POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH W NASTĘPUJĄCYM ASORTYMENCIE I ILOŚCIACH: FLAKI WOŁOWE 500 G - DO ILOŚCI: 12.100 SZT., GOŁĄBKI W SOSIE POMIDOROWYM 500 G - DO ILOŚCI 12.100 SZT. GULASZ WIEPRZOWY 500 G - DO ILOŚCI: 12.100 SZT., FASOLA PO BRETOŃSKU Z KIEŁBASĄ 500 G - DO ILOŚCI: 12.100 SZT. KLOPSIKI W SOSIE POMIDOROWYM 500 G - DO ILOŚCI: 12.100 SZT. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE POWYŻSZEGO ASORTYMENTU: 50-55% WĘGLOWODANÓW, 30-35% TŁUSZCZU, MIN. 15% BIAŁKA, WARTOŚĆ KALORYCZNA: OK. 1000 KCAL (ALE NIE MNIEJ NIŻ 950 KCAL). SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU DO SPECYFIKACJI I WE WZORZE UMOWY.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do siwz) będący potwierdzeniem spełnienia zapisów specyfikacji, potwierdzenie zaoferowanej ceny zamieszczonej w formularzu ofertowym i stanowiący podstawę do późniejszego rozliczania się Stron (dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach