Przetargi.pl
Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Chróścin Gmina Bolesławiec

Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-430 Chróścin, --
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 667 026 015
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Chróścinie
  -- 53
  98-430 Chróścin, woj. łódzkie
  tel. 667 026 015
  REGON: 250625663
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.boleslawiec.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organizacja pozarządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP Chróścin Gmina Bolesławiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 dla jednostki OSP w Chróścinie Gmina Bolesławiec, rok produkcji 2020 o parametrach określonych w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach