Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „ Przedszkolak poznaje świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Gminny Zarząd Obsługi Jednostek ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Wałowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774049400
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Obsługi Jednostek
  Wałowa 5
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 774049400
  REGON: 36567898900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzoj-strzelceopolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Projektu „ Przedszkolak poznaje świat”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część I zamówienia: dostawa (dowóz, wniesienie, montaż, podłączenie, skonfigurowanie, szkolenie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 20 szt. zestawów tablic interaktywnych z przenośnymi komputerami (z oprogramowaniem) – na potrzeby sal lekcyjnych (kod CPV 32322000-6); część II zamówienia: zakup wyposażenia do stworzenia sal terapii zajęciowej dla 20 oddziałów OWP, (kod CPV 39162100-6, 37423000-9); część III zamówienia: zakup zestawów do prowadzenia zajęć muzycznych dla 20 oddziałów OWP (kod CPV 32340000-8, 37310000-4).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla zadania nr 1 – 1 000,00 zł , dla zadania nr 2 – 1 000,00 zł, dla zadania nr 3 – 1 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach