Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów i produktów do przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych dla uczniów szkół: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-162 Lubicz, Gronowo
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6784118, -25, -66 , fax. 566 784 118
 • Data zamieszczenia: 2020-12-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
  Gronowo 128
  87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6784118, -25, -66, fax. 566 784 118
  REGON: 95822000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zsgronowo.edu.pl/; https://www.bip.powiattorunski.pl/7096,zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów i produktów do przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych dla uczniów szkół: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów i produktów do przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych dla uczniów szkół: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży oraz Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: 1) część nr I - Pomoce dydaktyczne na zajęcia: Carvingu; 2) część nr II - Materiały i pomoce dydaktyczne na zajęcia: Florystyka; 3) Część nr III - Kwiaty i produkty ogrodnicze na zajęcia: Florystyka; 4) Część nr IV - Materiały i pomoce dydaktyczne na zajęcia: Programowanie urządzeń inteligentnych domów; 5) Część nr V - Produkty alkoholowe na zajęcia: Cukiernictwo, Kuchnia molekularna w praktyce, Slow Food - Fast Food - Food Truck, Barman - Kelner oraz Barista; 6) Część nr VI - Produkty spożywcze na zajęcia: Carving, Cukiernictwo, Barman-Kelner, Barista, Kuchnia molekularna w praktyce, Profesjonalnego posługiwanie się nożem oraz Slow Food-Fast Food-Food Truck; 7) Część nr VII - Ryby świeże i mrożone na zajęcia: Kuchnia molekularna w praktyce, Profesjonalne posługiwanie się nożem oraz Slow Food – Fast Food – Food Truck; 8) Część nr VIII - Mięso i drób na zajęcia: Kuchnia molekularna w praktyce, Profesjonalne posługiwanie się nożem oraz Slow Food – Fast Food – Food Truck
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (1.1 – 1.8 w zależności od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę); 2) oświadczenie wymienione w rozdziale VI ust. 1 SIWZ (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ); 3) pełnomocnictwo dla osoby /osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach