Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówek przedszkolnych

Gmina Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 562 50 67 , fax. (058) 562 46 41
 • Data zamieszczenia: 2018-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starogard Gdański
  ul. Sikorskiego 9
  83200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. (058) 562 50 67, fax. (058) 562 46 41
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugstarogard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówek przedszkolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa uzupełniająca pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówek przedszkolnych objętych realizacją projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 3.1 Edukacja przedszkolna: umowa o dofinansowanie projektu RPPM.03.01.00-22-0033/16-00 z dnia 16.01.2017r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zawierają załączniki nr 1, 1.1 i 1.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach