Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Miasto Krasnystaw ogłasza przetarg

 • Adres: 22300 Krasnystaw, Plac 3 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 762 157, , fax. 825 762 377
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Krasnystaw
  Plac 3 Maja 29
  22300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 825 762 157, , fax. 825 762 377
  REGON: 11019791900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasnystaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Przedmiot zamówienia podzielony jest podzielony na następujące części: Część I Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie”: a) Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” w Szkole Podstawowej nr 1; b) Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” w Szkole Podstawowej nr 4; c) Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” w Szkole Podstawowej nr 5. Część II Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych oraz publikacji na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie”: a) Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych oraz publikacji na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” w Szkole Podstawowej nr 1; b) Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych oraz publikacji na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” w Szkole Podstawowej nr 4; c) Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych oraz publikacji na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” w Szkole Podstawowej nr 5. Część III Dostawa sprzętu komputerowego oraz narzędzi TIK na potrzeby realizacji projektu pn. Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie”: a) Dostawa sprzętu komputerowego oraz narzędzi TIK na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” w Szkole Podstawowej nr 1 b) Dostawa sprzętu komputerowego oraz narzędzi TIK na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” w Szkole Podstawowej nr 4 c) Dostawa sprzętu komputerowego oraz narzędzi TIK na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” w Szkole Podstawowej nr 5. Część IV Dostawa materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie” 2. Zakres zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej siwz. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy" przez Zamawiającego w załączniku Opis przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 4. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństaw 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości Część I: 1000 zł, Część II: 1 500 zł, Część III: 5 500 zł, Część IV: nie dotyczy 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej winno być wpłacone na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie 61 8200 0008 2001 0000 0417 0004 i wniesione z takim wyprzedzeniem, aby zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert. 4. Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w art. 46 ustawy Pzp okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zajęcie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach