Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych do Miejskich Przedszkoli w Jeleniej Górze w ramach projektu pn.: „Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych”

Miasto Jelenia Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7546101, 75 46 201 , fax. 075 7546159, 7546204
 • Data zamieszczenia: 2020-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jelenia Góra
  Pl. Ratuszowy 58
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7546101, 75 46 201, fax. 075 7546159, 7546204
  REGON: 23082152300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do Miejskich Przedszkoli w Jeleniej Górze w ramach projektu pn.: „Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem/instalacją pomocy dydaktycznych do ośmiu miejskich przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Jelenia Góra. ---Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy (3) części zamówienia: --a) CZĘŚĆ I: „Sprzęt IT i oprogramowanie” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do Tomu III SIWZ; --b) CZĘŚĆ II: „Plenerowe pomoce dydaktyczne – Plac zabaw” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do Tomu III SIWZ; --c) CZĘŚĆ III: „Wyposażenie terapeutyczne” - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do Tomu III SIWZ. ---W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: --a) dostarczyć pomoce dydaktyczne o parametrach (cechach, właściwościach) i w ilościach zgodnych z załącznikami 1, 2, 3 do Tomu III SIWZ do miejskich przedszkoli określonych w załącznikach, --b) zainstalować/zmontować - jeżeli to dotyczy danego wyposażenia - dokonać jego uruchomienia, konfiguracji i sprawdzenia (w zakresie odpowiednim dla danego rodzaju wyposażenia), --c) dostarczyć wszelkie wymagane kable połączeniowe i przewody, osprzęt, elementy instalacyjne, sterowniki, oprogramowanie itp. niezbędne do zainstalowania/montażu i użytkowania sprzętu (jeżeli dotyczy), --d) przekazać Zamawiającemu instrukcje obsługi lub podręczniki użytkownika w języku polskim oraz przekazać wyznaczonym osobom ze strony Zamawiającego/Placówki oświatowej niezbędne informacje z zakresu obsługi danego wyposażenia (jeżeli dotyczy), --e) przekazać Zamawiającemu karty gwarancyjne (jeżeli dotyczy), --f) dostawę realizować w pakietach, zgodnie z podziałem zawartym w tabelach w pkt 3 Tomu III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), odrębnie dla każdej z jednostki oświatowej. Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: „Jeleniogórskie przedszkola gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci niepełnosprawnych”. Nr Projektu RPDS.10.01.03-02-0002/19 Oś Priorytetowa: 10 Edukacja Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Poddziałanie:10.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Opis przedmiotu zamówienia, minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego, zawarte są w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 9.2 Tomu I SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. ----2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2019 poz. 369 z późn.zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach