Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych

Szkoła Podstawowa Nr 9 ogłasza przetarg

 • Adres: 85-793 Bydgoszcz, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 585 97 10, , fax. 52 348 52 50
 • Data zamieszczenia: 2018-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 9
  gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2
  85-793 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 585 97 10, , fax. 52 348 52 50
  REGON: 110362400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.edu.bydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WK-P, Poddziałanie 10.1.1, którego beneficjentem jest Miasto Bydgoszcz (części od 1 do 3) oraz pomocy dydaktycznych poza projektem (części od 4 do 9).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące załączniki: 1) wypełniony formularz ofertowy - zgodny ze wzorem zawartym w Rozdziale II wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 2) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa, 3) jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) oświadczenie wskazujące, którą część zamówienia Wykonawca powierzy wykonaniu przez podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 P.z.p. (zawarte w pkt 6 formularza oferty).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach