Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do szkół zawodowych w ramach Projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z podziałem na 4 części

Powiat Włocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Cyganka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 230 46 00 , fax. 54 230 46 71
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Włocławski
  ul. Cyganka 28
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 230 46 00, fax. 54 230 46 71
  REGON: 91086855300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wloclawski.pl, http://bip.powiat.wloclawski.pl, https://pow-wloclawski.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do szkół zawodowych w ramach Projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z podziałem na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do szkół zawodowych w ramach Projektu pn. „Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Włocławskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z podziałem na 4 części, tj.: Część nr 1 - dostawa wyposażenia do pracowni w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie, Część nr 2 – dostawa mebli w ramach wyposażenia do pracowni w Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie, Część nr 3 – dostawa wyposażenia do pracowni w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kowalu, Część nr 4 – dostawa wyposażenia do pracowni w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu. 2. Dostarczone wyposażenie będzie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej, w oryginalnych opakowaniach, kompletne i zdatne do użytku. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot zamówienia muszą zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wraz z wyposażeniem wykonawca wyda zamawiającemu dokumenty, dotyczące danego elementu wyposażenia, przede wszystkim dokumentacje techniczne, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji. Przedmiot zamówienia objęty będzie minimum okresem gwarancji producenta. Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji producenta przedmiotu zamówienia maksymalnie o 12 miesięcy. Dodatkowy okres gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert. Niezależnie od uprawnień zamawiającego wynikających z gwarancji zamawiającemu będzie w stosunku do wykonawcy przysługiwać 2 - letnie uprawnienie z tytułu rękojmi za wady. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja wyposażenia pracowni - załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był dostępny do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia jeżeli dotyczy i w miarę dostępności był z materiałów pochodzących z recyklingu i/lub posiadał certyfikaty ekologiczne. 5. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 6. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji niniejszego zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnych umów na każdą część składającą się na niniejsze zamówienie, zgodnie z przedstawionym wzorem umowy. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część składającą się na niniejsze zamówienie. 8. Wykonawca zobowiąże się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych wynikających RODO1), i w związku z tym, do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach