Przetargi.pl
Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2017

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70632 Szczecin, ul. Spedytorska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 624 569 , fax. 914 624 640
 • Data zamieszczenia: 2017-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
  ul. Spedytorska 42528
  70632 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 624 569, fax. 914 624 640
  REGON: 29266900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podłoży mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży mikrobiologicznych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na rok 2017. 2. Zarówno przedmiot jak i zakres zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postaci formularza ofertowego i formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 1a i 1b do siwz), który określa potrzeby asortymentowo – ilościowe Zamawiającego w okresie do 18 grudnia 2017 r. 3. W załączniku nr 1a i 1b określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia. 4. Planowany termin związania umową – do dnia 18 grudnia 2017 r. – obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych (sukcesywnych) zamówień dokonywanych przez Zamawiającego. Dostawy winny być realizowane transportem i w opakowaniach Wykonawcy (bądź producenta) do magazynu wskazanego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24956000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach