Przetargi.pl
Dostawa podłoży laboratoryjnych.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, pl. marsz. J. Piłsudskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 7542140 , fax. 0-89 7542141
 • Data zamieszczenia: 2015-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
  pl. marsz. J. Piłsudskiego 5 5
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 7542140, fax. 0-89 7542141
  REGON: 00059446500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.visacom.pl/psse_ketrzyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Inspekcja Sanitarna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa podłoży laboratoryjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 - Podłoża sypkie SBEK/SBMŻ lp. nazwa produktu j.m. ilość 1. Agar z ksylozą, lizyną i dezoksycholanem (agar XLD) op. 1 2. Zbuforowana woda peptonowa op. 2 3. Pożywka Chromogenic Listeria agar (ISO) - podstawa op. 1 4. Mueller-Hinton agar II op. 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336981000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.visacom.pl/psse_ketrzyn
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach